PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Statut

Spis treści

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenie na rzecz leczenia ciękich krwotoków, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu, posiadającym osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub innych osób bliskich jest zobowiązane przestrzegać zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2

 1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Terenem działalności Stowarzyszenie na rzecz leczenia ciężkich krwotoków jest obszar RP,
  a siedzibą władz jest miasto Piaseczno.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza granicami kraju.
 3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych , jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych , z którymi Rzeczpospolita jest stroną.
  O przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych decyduje uchwała zarządu, podjęta zgodnie z § 29 pkt.12 Statutu.

§ 4

 1. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Starosty powiatu piaseczyńskiego.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji tylko na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
 2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków, wolontariuszy i pracowników lub ich osób bliskich.
 3. Stowarzyszenie nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

   Cele i formy działania
   § 8

   Celem Stowarzyszenia jest ochrona i promocja zdrowia, polegająca na podejmowaniu działań na rzecz społeczności składającej się z osób (pacjentów), znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, z powodu wystąpienia u nich różnego rodzaju krwotoków.

   § 9

   Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele poprzez:
   1. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
   2. PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

    Członkowie Stowarzyszenia
    § 10

    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
    1. członków zwyczajnych,
    2. członków honorowych,
    3. członków wspierających.

    § 11

    1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
    2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , mogą być członkami Stowarzyszenia, na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
    3. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia , na zasadach opisanych w ust 2 niniejszego paragrafu.

    § 12

    1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą w czasie pierwszego posiedzenia od chwili złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
    2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

    § 13

    Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
    1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
    2. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu;
    3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
    4. korzystania na takich samych zasadach jak osoby trzecie z:
     a. poradnictwa, szkoleń i imprez, które organizowane są przez Stowarzyszenia;
     b. zaplecza oraz majątku Stowarzyszenia;
     c. innych możliwości , jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenia, za wyjątkiem
    5. posiadania legitymacji i odznak Stowarzyszenia.

    § 14

    Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
    1. przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
    2. przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli oraz znaczenia Stowarzyszenia, a także dbania o jego dobre imię;
    3. dbania o mienie Stowarzyszenia;
    4. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
    5. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

    § 15

    1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
    2. Członkostwo to ustaje na skutek utraty osobowości prawnej lub zmiany profilu działalności przez członka wspierającego.
    3. Członek wspierający poprzez swojego przedstawiciela ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenia zadań.
    4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

    § 16

    1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
    2. Godność członka honorowego nadaje oraz pozbawia Walne Zebranie, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
    3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
    4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

    § 17

    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
    1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
    2. śmierci członka Stowarzyszenia,
    3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres dwóch lat,
    4. uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
    5. pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

    § 18

    Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia na ręce Zarządu odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

    Władze Stowarzyszenia
    § 19

    Władzami Stowarzyszenia są:
    1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej również „Walnym Zebraniem”;
    2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;
    3. Komisja Rewizyjna.

    § 20

    1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a wybór ich członków dokonywany jest uchwałą Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym, za wyjątkiem uchwał podjętych przez Zebranie Założycielskie, nad którymi głosuje się w głosowaniu jawnym.
    2. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,zwoływane w trybie przewidzianym w § 23 Statutu.

    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
    § 21

    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

    § 22

    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
    1. zwyczajne,
    2. nadzwyczajne.

    § 23

    1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.
    2. w trybie określonym dalszymi postanowieniami, prawo zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przysługuje Komisji Rewizyjnej
    3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
     a. z własnej inicjatywy;
     b. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
     c. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
    4. Skreślony.
    5. O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia, organizator musi zawiadomić członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Do podejmowania uchwał zastosowanie mieć będą zasady określone w ust. 6 niniejszego paragrafu.
    6. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków , pod warunkiem, że za uchwałą głosowała bezwzględna większość obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia, za wyjątkiem sytuacji wymienionych w § 20 ust. 1 i § 39 ust. 1 i 2.
    7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia., za wyjątkiem uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.

    § 24

    Skreślony.

    § 25

    Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybrany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów uczestników Zebrania (obecnych członków Stowarzyszenia).

    § 26

    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
    1. ustalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia;
    2. uchwalanie Statutu i jego zmian;
    3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
    4. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu , członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
    5. zatwierdzanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania;
    6. rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu (sprawozdania finansowego);
    7. ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
    8. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
    9. ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich;
    10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
    11. nadawanie oraz pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu;
    12. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz;
    13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

    Zarząd Stowarzyszenia
    § 27

    1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
    2. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
     a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
     b. zrzeczenia się funkcji
     c. odwołania z funkcji przez Walne Zebranie, z powodu systematycznego uchylania się od pracy.

    § 28

    1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa ( za wyjątkiem głosowania tajnego).
    2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
    3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, a także przez 1/3 członków Zarządu. Prawo żądania zwołania posiedzenia posiada również Komisja Rewizyjna.
    4. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

    § 29

    Do kompetencji Zarządu należy:
    1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
    2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
    3. ustalanie programów okresowych, planów działalności programowej oraz finansowej Stowarzyszenia,
    4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
    5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
    6. reprezentowanie i działanie w imieniu Stowarzyszenia, składanie oświadczeń woli, podejmowania decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań oraz udzielanie pełnomocnictw,
    7. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
    8. uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia, w zakresie nie zastrzeżonym dla Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
    9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania oraz wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
    10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
    11. ustalanie terminów wpłat wpisowego oraz składek członkowskich, a w szczególnych wypadkach zwalnianie z tych opłat,
    12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych,
    13. zmiana Statutu na zasadach opisanych w § 39 ust 1.b Statutu.

    § 30

    1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
    2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

    Komisja Rewizyjna
    § 31

    1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
    2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym innym organom Stowarzyszenia.
    3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji.
    4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ani skoligaceni z członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
    5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
    6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
    7. Członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:
     a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
     b. zrzeczenia się funkcji,
     c. upływu okresu 4 letniej kadencji.
    8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

    § 32

    Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 jej członków. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym . W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

    § 33

    Do obowiązków i praw Komisji Rewizyjnej należy:
    1. 1. obowiązek nadzoru nad Zarządem w zakresie jego działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów, celem wyeliminowania między innymi:
     a. nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania osób podejmujących decyzję, ich krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych;
     b. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, wolontariusze lub pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie;
    2. 2. obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
    3. 3. obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
    4. 4. obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu;
    5. 5. obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
    6. 6. prawo żądania od członków, pracowników , wolontariuszy oraz władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
    7. 7. prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
    8. 8. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
    9. 9. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
    10. 10. prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem;
    11. 11. prawo przyznawania członkom Zarządu zwrotu kosztów lub wynagrodzenia, z tytułu pełnienia przez nich funkcji, z tym, że w wysokości nie wyższej niż przewidziano to w ustawie powołanej w § 35 Statutu.

    § 34

    Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu organem i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
    1. członkami Zarządu, ani pozostawać z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
    2. skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

    § 35

    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie, w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

    Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
    § 36

    Źródłami powstania dochodu bądź majątku Stowarzyszenia są:
    1. składki członkowskie,
    2. darowizny, zapisy i spadki,
    3. środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz zbiórki publicznej,
    4. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia oraz jego dochodów z majątku lub z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
    5. dotacje, subwencje, granty, środki z funduszy publicznych, zlecenia usług.

    § 37

    Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej.

    § 38

    Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

    Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
    § 39

    1. a) Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania., za wyjątkiem sytuacji wymienionej w ust1.b) niniejszego paragrafu.

     b) Zmiana Statutu dotycząca zmiany siedziby władz Stowarzyszenia , o której mowa w § 3 ust.1 Statutu , może być podjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, z tym ,że wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą być o treści tej uchwały powiadomieni pisemnie , co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Zarządu , na którym ma być podjęta uchwała.

    2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
    3. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
    4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe jak „Stowarzyszenie na rzecz leczenia ciężkich krwotoków”, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.