PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Program – Wstęp

Krwotoki stanowią problem, który dotyka przede wszystkim pacjentów i ich rodziny.

Rozwijające się nauki medyczne, postęp technologiczny oraz nieustanne dążenie do doskonałości sprawia, że lekarze i organizatorzy opieki zdrowotnej chcąc wpływać na poprawę jakości życia, podejmują działania wychodzące znacznie poza własną dziedzinę. Stąd coraz powszechniejsze jest podejście wielodyscyplinarne uwzględniające także i oczekiwania konsumenckie. To jest miejsce działania dla organizacji pozarządowych i stanowi o zaangażowaniu Stowarzyszenia na rzecz leczenia ciężkich krwotoków w promowanie rozwiązań nowoczesnych, skutecznych, racjonalnych, rozsądnych oraz możliwych do przeprowadzenia.

Gospodarka krwią i preparatami krwiopochodnymi podlega szczególnej dbałości o jakość i bezpieczeństwo. Powszechne jest rozumienie spraw wynikających z jednej strony z ograniczenia dostępności do tych preparatów a z drugiej znacznych kosztów ich stosowania. Wydaje się, że racjonalne działania w tym zakresie to takie, które ograniczą konieczność stosowania krwi i preparatów krwiopochodnych przy zapewnieniu niepogorszonego a nawet wzmocnionego bezpieczeństwa pacjenta w ostrych stanach zagrożenia życia.

W ostatnich latach szczególnie dużo wysiłku i dbałości położono w celu skutecznego zmniejszania ryzyka stosowania krwi i preparatów krwiopochodnych działając nie tylko w zakresie zapobiegania stanom prowadzącym do konieczności ich stosowania. Wprowadzane są coraz to nowe technologie medyczne, aparatura oraz leki, które zasadniczo zmieniły oblicze nowoczesnej medycyny. Dosłownie w ciągu ostatnich 10 lat zmieniło się nastawienie do problematyki ciężkich krwotoków.

Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy, Unii Europejskiej, są w tym przypadku bardzo spójne. Stąd też działania w ramach narodowych systemów organizacji ochrony zdrowia, zmierzające do centralizacji systemu zbiórki krwi i osocza, jego frakcjonowania oraz zabezpieczenia wystarczających dostaw do placówek ochrony zdrowia. Nie bez przyczyny dostępność do tych leków jest ograniczana pod względem spełniania wymogów organizacyjnych, wyposażenia i kompetencji personelu. Stąd też wprowadzane zasady ekonomicznego motywowania starannego gospodarowania. Ceny krwi i preparatów krwiopochodnych są bardzo wysokie.

Ilość zagrożeń, jakie niesie ze sobą stosowanie tego leku także jest nie do przecenienia. Ogólnie jest to często lek ostatniej szansy a także i jedynej nadziei.

Postęp technologiczny nie pozwala przejść obok tego problemu obojętnie. Ciągle ogromna liczba zgonów w następstwie wypadków komunikacyjnych jest faktem. Także coraz trudniejsze wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne pozwalają medycynie nieść pomoc w sytuacjach, których jeszcze niedawno nie było nadziei. To także wielka trudność.

Członkowie Stowarzyszenia w swojej codziennej praktyce stykają się z tymi problemami. Trudno nie dostrzec postępu, jaki w tej dziedzinie się dokonuje na naszych oczach, i tym bardziej znajdujemy motywację, by podjąć trud zmniejszenia ryzyka związanego z ciężkim krwotokiem, jego konsekwencji dla komfortu życia pacjenta oraz jego rodziny.